Co je to facelift

Face-lift nebo také rhytidectomie je typ operace, při které se plastický chirurg snaží zredukovat obličejové vrásky, eliminovat vliv stáří a celkově vylepšit vizáž klientova obličeje. Gravitace a ztráta elasticity kůže způsobují pokles tkání obličeje a rovněž se s věkem mění rozložení tukových polštářků v obličeji. To vše je navíc podporováno moderním trendem života, kde stres, pasivní kuřáctví a hektické stravování se podepisují na našem zdraví a vzhledu.

Pro koho je facelift vhodný

Základním předpokladem každého dobrého operačního výsledku je precisní výběr vhodného klienta pro danou operaci. A právě u faceliftu je několik důležitých kritérií, které by se měly ctít a jejich nedodržení by mohlo vést k nehezkým výsledkům jak v brzké pooperační době, tak i s delším časovým odstupem. Je nutné aby klient měl realistické očekávání, které mu přinese radost z výsledku. Tento klíčový bod závisí od dobré komunikace mezi plastickým chirurgem a pacientem. Klient by se měl jasně vyjádřit, co od operace očekává, aby již předoperačně vznikla shoda mezi oběma stranami. Často je možno přání klienta dosáhnout pouze kombinací několika operací (např. s operací dolních víček apod). Pro klienta je rovněž dobré se zamyslet nad alternativou faceliftu. V úvahu přichází jak neinvazivní techniky např. chemický peeling, mikrodermabraze, laser, tak i techniky invazivní jako např. vytažení obličeje pomocí vláken. V dalších odstavcích uvádíme několik důležitých kritérií pro výběr vhodného kandidáta k faceliftu.

Věk

Co se týče věku, není jasná hranice, kdy operovat a kdy ještě nebo už operovat není vhodné. Spíše se orientujeme podle dalších kritérií. Nicméně je dobré myslet na to, že v čím mladším věku operaci podstoupím, tím dříve se na mně projevy stárnutí opět objeví a tím dříve budu opět přemýšlet o dalším faceliftu. Opakování operace je složitější a přináší menší konečný efekt. Z tohoto důvodu nedoporučujeme operaci před 50. rokem věku. Jen u výjimečných a dobře indikovaný případů je možné facelift provést i u daleko mladší klientky.

Vlastnosti kůže

Vhodný kandidát k faceliftu by měl mít kůži obličeje dobrém stavu, s kvalitním prokrvením a bez větších jizev. Vzhledem k věku s dobrou schopností elasticity. To je důležité, jelikož smyslem operace je odstranění vrásek vypnutím kůže a u kůže bez elastické složky by k odstranění vrásek uspokojivě nedošlo.

Profil kostí obličeje

Některá přání klientů jsou jen těžko dosažitelná bez dalších operací. Příkladem může být zvýraznění lícních kostí a tím omlazení tváře. Facelift sám o sobě může lehce přispět ke zvýraznění kontury obličeje v místě lícní kosti. Pokud ale chybí kostní podklad, o který se lze při operaci opřít, pak je vhodné zvážit jinou metodu, jak lícní kosti zvýraznit, např. pomocí implantátů.

Celkové zdraví

Jako u každé jiné operace je její průběh a pooperační období velice závislé celkovém zdraví klienta. Jelikož facelift je procedurou prováděnou nejčastěji ve věkovém rozmezí 40 až 70 let, nezřídka se setkáváme s chorobami typu cukrovky, vysokého tlaku, aterosklerozy apod. Ať již se jedná o nemoc těžší nebo lehčí, vždy může zasáhnout do procesu hojení svými nežádoucími projevy. Na to je třeba při konzultaci a následném rozhodnutí k výkonu myslet.

Jaký je přínos faceliftu

Proč vlastně facelift nabízíme? Protože dobře provedený facelift dokáže bojovat proti času, umí vyhladit vrásky, navrátit kůži pevnost a obnovit přirozené mladistvé kontury obličeje. Z pohledu klienta jde vlastně jen o „ustřihnutí“ nadbytečné kůže po vytažení obličeje. Ze zkušenosti plastických chirurgů však vyplynulo, že důležitější je korekce struktur podkožních, na které je kůže připevněna. Nadbytečná kůže se skutečně odstřihne, ale není tou „nejnapjatější“ částí. Tou je tzv. SMAS (Sub-Muscular Aponeurotic) systém, jakási svalová blána probíhající pod kůží obličeje. Když se tato fascie dobře zkoriguje, dosáhneme výborných výsledků a skutečného omlazení obličeje, které má vliv i na tkáně vzdálené od vlastního řezu. Navíc je tím docíleno pevnější a tím pádem i déletrvající podpory. Facelift se tak stal výkonem, díky kterému lez dosáhnout zlepšení kontury obličeje a vyhlazení vrásek i na desítky let.

Jaká jsou rizika faceliftu

V zásadě můžeme rozdělit rizika do dvou skupin. Všeobecná a specifická. Všeobecné komplikace jsou ty, které nás můžou potkat při podstoupení jakéhokoliv jiného chirurgického výkonu. Řadíme sem reakci na anestezii, hematom, infekci apod. Mezi specifická rizika pak patří např. možnost poranění kožních nebo i svalových větví nervů v místě operace, otoky, špatné hojení, nehezké jizvy.

Všeobecná rizika

Jak jsme uvedli výše, mezi všeobecná rizika řadíme reakci na anestézii. Jelikož se výkon provádí v celkové i v lokální anestézii, je možno se setkat s celým spektrem komplikací, které doprovází anestézii. Z těch nejvážnějších uvádíme alergickou reakci na anestetikum při místním umrtvení. Co se týče celkové narkózy, občas bývá nevolnost a zvracení, které je nutné tlumit, aby se předešlo další komplikaci, kterou je krvácení. Zvýšení tlaku by mohlo vést k otevření cév a následnému krvácení, které si může vynutit operační revizi rány. Pokud není krvácení dobře drénováno a krev se hromadí v podkoží, vzniká hematom. Ten je dobré odstranit, čímž se urychlí hojení. Drobné hematomy se mohou ponechat ke spontánnímu vstřebání. Nevítanou komplikací každé operace je infekce. Proto se vždy snažíme dodržovat operační zásady sterility, aby bakterie do rány nemohly vniknout.

Specifická rizika

Při operaci tohoto typu existují samozřejmě i specifická rizika, na které je třeba klienty upozornit. Ač se některé vyskytují velice zřídka, přihodit se mohou. Dobré je, aby klient byl na eventuální komplikace připraven. Každá operace sebou nese určitou bolest a stejně tak je to i u faceliftu. Asi nejmarkantnější změnou v pooperačním období je otok, který může narůst do relativně velkých rozměrů. Otok je dočasná záležitost, která během několika dalších dní pomalu ustupuje. Je to přirozená reakce organismu na provedený výkon. Stejně tak je přirozené, že se po operaci objeví modřiny, které rovněž během několika dní postupně blednou. Po sundání obvazů může být klient překvapen necitlivostí pokožky tváří, která je zapříčiněna přerušením drobných nervových zakončení v průběhu operace. Tato necitlivost se postupně během několika měsíců upravuje většinou až k normálu. Větší komplikací je přerušení nervů vedoucích do hlubších vrstev, které může způsobit ochabnutí příslušných svalů nebo ztrátu citlivosti části ucha. Tato komplikace, pokud je nerozeznaná již při operaci, může mít již trvalé následky v podobě asymetrie v obličeji nebo trvalé ztráty citlivosti.

Co se týče vlastního hojení kůže, zde se můžeme setkat se všemi formami poruch hojení, od jizev propadlých (atrofických), vystouplých (hypertrofických) a dokonce i keloidních. Vlastní jizvy jsou z počátku červené a v průběhu zrání mění barvu na tělovou a měknou. Toho může být docíleno rychleji pomocí laseru. Důležitější je však kvalitní masáž jizev po operaci a pravidelné promazávání mastnými krémy. V místech, kde vede linie řezu ve vlasech můžou být poškozeny vlasové folikuly a není zde další růst vlasů. Díky sníženému cévnímu zásobení operované oblasti po výkonu je často patrná určitá změna barvy kůže, která se může navrátit do normálu po dobrém prohojení. V případě komplikovaného hojení může dojít až k odumření části kožního krytu.

Typy faceliftu

Operace faceliftu prošla svým historickým vývojem. Zpočátku se jednalo pouze o odstranění nadbytečné kůže v oblasti ucha až po složité operace, kdy se preparují jednotlivé nervy tváře a modifikuje se rozložení tukových vrstev na obličeji. Není důležité jakou metodu Váš plastický chirurg provádí, ale jaké má s ní výsledky a kolik spokojených klientů odoperoval. V následujících odstavcích uvádíme nejčastější modifikace faceliftu.

Spodní face-lift (lower facelift)

Lower facelift se zaměřuje na spodní třetinu obličeje, zejména na oblasti dolní čelisti a krku. Jako u každého faceliftu i tato varianta vyhlazuje vrásky a dodává mladiství vzhled spodní třetině obličeje.

 • Vhodný kandidát – cílem této techniky je zejména oblast krku a dolní třetiny obličeje, kde dochází k vypnutí kůžu, vyhlazení kožních nadbytků, vyrovnání hlubších vrásek a lehkému pozvednutí ústních koutků. Vhodným kandidátem je tedy klient s nadbytkem kůže na krku, s dobrou kožní elasticitou a již projevenými známkami stárnutí. Pro klienty, kteří mají pocit spadnutých tváří, by mohl být vhodnější klasický facelift.
 • Technika provedení – spodní facelift je možné provést jak pomocí klasických řezů, tak endoskopickou technikou, při které je z drobných nářezů zavedeno operační instrumentarium.

- Mid face lift ( face lift tváří )

Tento typ faceliftu se soustředí na problém tváří. Během procesu stárnutí se mění rozmístění tukových polštářků tváře, které klesají a tím se vytváří obraz unavených, zapadlých očí a ustarané tváře. Díky midfaceliftu je možno dosáhnout velkého omlazení za cenu relativně malé jizvy.

 • Vhodný kandidát – midfacelift modeluje oblast kolem nosu, tváří a koutků ústních. Technika je vodná pro pacienty, kteří mají oblasti krku a často i dolní čelisti bez nutnosti korekce.
 • Technika provedení – opět je možno operaci provést pomocí klasického řezu nebo jako endoskopický výkon. Klasický řez je veden pod řasami dolního víčka v podobné linii jako při korekci dolních víček. Někteří plastičtí chirurgové volili přístup z nosoretní rýhy. Po preparaci správné vrstvy následovalo její vyzdvihnutí a fixace v nové poloze. Endoskopický přístup je pomocí 2 drobných řezu ve vlasové linii a díky těmto řezům je možno provést tentýž výkon.

Mini „weekend“ facelift

Tato technika se vyznačuje rychlou rekonvalescencí a návratem do běžného života. V zásadě se tato technika neliší od ostatních faceliftů co se týče finálního výsledku a navíc je pro klienty i finančně dostupnější. Využívá se endoskopické techniky, která umožňuje použití menších řezů a tím dochází k rychlejšímu uzdravení.

 • Vhodný kandidát – minifacelift je určen pro klienty, kteří již na sobě pozorují známky stárnutí, ale ještě nechtějí nebo nejsou indikování pro klasický facelift. Většinou jde o ženy po 30.roku věku. Minifacelift se zaměřuje na uvolněné oblasti tváří, dolní čelisti a krku. Pokud je pokles větší, může být výhodnější operace typu spodního faceliftu.
 • Technika provedení – podobně jako u předchozích operací buď klasicky nebo endoskopicky. V obou případech jsou ale jizvy kratší, za to ve více místech. Plastický chirurg díky těmto drobným nářezům se dostane přesně jen k těm oblastem, které vyžadují ošetření a nedochází k tak rozsáhlé preparaci jako u klasického faceliftu. Tím se rovněž snižují i rizika, které přináší klasické formy faceliftu.

Klasický facelift

 • Vhodný kandidát – Klasický facelift je nejčastěji používaný typ operace. Vhodným klientem na něho jsou všechni ostatní pacienti, kteří se nerozhodnou pro jinou metodu omlazení obličeje.
 • Technika provedení - Klasický facelift se začíná provedením řezu ze spánkové krajiny ve vlasaté části dolů k přednímu okraji ucha a následně kolem ucha se obkrouží za něj až se vytvoří tzv. omega řez. Kůže je opatrně odpreparována od spodiny, na které zůstávají tvářové svaly a tukové depozita. To je kryto tzv. SMAS vrstvou, která je pevná a probíhá pod kůží po celém obličeji. Díky jejímu „utáhnutí“ jsme schopni napnout obličej i v místech, kam se kožní preparace nedostane a kde je nadbytek kůže. Vyrovnají se tak například nosoretní rýhy. Následně je kožní nadbytek tvářového laloku odstraněn a volně sešit ve tvaru původního nářezu.

Liposukce tváří

Liposukce tváří dokáže odstranit nadbytečný tukový polštář ve tvářích, bradě a krku. Často je tato technika doplňkem klasického nebo spodního faceliftu. Provádí se pomocí liposukčních mikrokanyl tumescentní technikou.

 • Vhodný kandidát – většinou jde o klientky, které si přejí odstranit nadbytečný tuk z podbradku. Nejlepšího výsledku je dosaženo při dobré elasticitě kůže. Výkon není dobré provádět u pacientů s nadměrnou obezitou.
 • Technika provedení – nejprve se oblast odsátí napustí tumescentním roztokem , který zajistí dobré podmínky pro odsávání a sníženou krvácivost. Poté se pomocí drobných nářezů na bradě a u uší velikosti cca 5mm pomocí mikrokanyl provede odsátí přebytečného tuku.

Alternativy faceliftu

 • Thread facelift – facelift provedený pomocí vláken. Většinou se jedná o nevstřebatelné polypropylenové vlákna, technika je možná i s vlákny vstřebatelnými. Myšlenkou bylo dosažení vyhlazení obličeje pomocí tahu těchto vláken a jejich zakotvení. Jde o relativně jednoduchou techniku, která nevyžaduje operaci, je prováděna bez nebo pouze v místním umrtvení a rekonvalescence je v porovnání s klasickými faceliftu téměř zanedbatelná. Vlákna se zavádí speciálním zavaděčem a výsledek je vidět ihned po aplikaci. Nevýhodou je nemožnost redukce kožních nadbytků a hlavně trvalá přítomnost nevstřebatelného vlákna nebo projizvení kanálu po absorpci vstřebatelných materiálů. Ty mohou být v průběhu dalšího života klienta hmatné. Vlákna lze odstranit dalším chirurgickým zákrokem.
 • Laser facelift – je prováděn pomocí laseru. Nejedná se o vypnutí zvrásněné kůže a odstranění jejího nadbytku jako spíše o celkové rejuvenaci obličeje, kdy se zintenzivní produkce kolagenu a vyhladí vrásky účinky laseru. Ačkoliv i laser facelift má svoje vedlejší účinky ( zarudnutí, citlivost pokožky ), je to technika bezpečná a výše zmíněné symptomy během několika dnů až týdnů vymizí. U pacientů ne plně indikovaných k faceliftu je jistě vhodné laser facelift zvážit.
 • Plasma facelift - je obdobou laser faceliftu. Jako novinka byl uveden na konci minulého století. Pomocí plasmového výboje se dosahuje podobného efektu jako při použití laseru. Technika se nestala příliš populární vzhledem k malému rozšíření plasmového přístroje a nekorigovatelnosti plasmovéh výboje.
 • Chemický peeling, dermabraze – tyto techniky odstraňují povrchní části kůže a tím dochází k vyhlazení. Zároveň je stimulováno hojení a tvorba kolagenu, který obličej zpevní.
 • Výplňové materiály – pokud klienta trápí je vrásky, povadlé ústní koutky, nevýrazné lícní oblasti nebo hluboké nasolabiální rýhy, tak je možné tyto partie vyplnit moderním výplňovým materiálem na bázi kyseliny hyaluronové, kolagenu nebo hydroxyapatitu.
 • Botulinum toxin – je oblíbeným prostředkem pro vyhlazení vrásek. Pracuje na principu trvalého umrtvení svalů. Botulinum toxin je vlastně klobásový jed, který zamezí přestupu nervového vzruchu na sval. Tím je znemožněno vytvoření vrásky.
 • Thermage - další přístroj, který stimuluje kožní buňky, tentokrát na principu tepla. Dochází k produkci kolagenu a regeneraci obličeje.

  Mikroproudy – pomocí elektrostimulace lze rovněž docílit efektu faceliftu. Tato metoda pracuje opět na principu stimulace buněk.

 • Speciální krémy – snahou výrobců kosmetiky je přívést na trh produkt, který by oddálil proces stárnutí. Díky kvalitní kosmetice je možné docílit zmírnění procesu stárnutí. Nicméně se jedná o metodu pomocnou, kterou je spíše vhodné kombinovat s klasickým faceliftem. Takto lze docílit daleko většího efektu faceliftu.

Péče po faceliftu

Facelift jako omlazující operace přináší nádherné výsledky, když je dobře indikován. Při volbě té správné metody pro Váš obličej by měla být brána v potaz i relativně dlouhá doba rekonvalescence po vlastní operace. Ihned po operaci je obličej zabandážován do elastického prádla, které zabraňuje tvorbě otoku a modřinám. Klient si může vyžádat léky proti bolesti. Během prvních dnů je dobré držet hlavu v mírně zvednuté poloze, aby se minimalizoval otok. Tomu lze pomocí i aplikací chladivých polštářků event. mražené zeleniny zabalené do ručníku. Led se nesmí přikládat přímo na kůži, aby nevznikly omrzliny! Není dobré se příliš předklánět a klienti by se měli vyhnout i prudším pohybům hlavy na minimálně 2 týdny. V dalším období je třeba počítat s určitou změnou barvy kůže v místě operace, necitlivosti tváří a samozřejmě s otokem. Všechny výše uvedené symptomy by měly vymizet do několika týdnů. Co se týče péče o jizvy, pak zde platí všeobecné doporučení – udržovat v čistotě a zakryté do vytažení stehů, po zahojení začít masírovat a promazávat mastným nedráždivým krémem.

Všeobecně lze říct, že doba hojení faceliftu je od 2 týdnů do zhruba 4 týdnů, což závisí na rozsahu provedené operace a schopnosti klienta se hojit. Většina pacientů se vrací do práce po 10 až 14 dnech. Na dalšího půl roku je dobré se vyhnout saunám, masážím celého obličeje a alkoholu. Nedoporučujeme slunění vzhledem k možnosti vychytání pigmentu v jizvách a tím jejich trvalému zabarvení.

Závěr

Facelift je výborná metoda působící proti stárnutí obličeje. Je jen na Vás, který typ operace si vyberete. Poraďte se se svým plastickým chirurgem o možnostech. Nesnašte se urychlit svoji operaci, když ji ještě Vaše tělo nepotřebuje. Věřte lékařům, kteří říkají, že jste příliš mladá na tak radikální operaci a do té doby, než „dospějete“ můžete využít jiných alternativních technik.

Sjednejte si konzultaci Zašlete nám dotaz